De Adviesraden

Een regelmatige dialoog tussen de gemeente en de burgers

Bij het uitbouwen van dat harmonieus ‘Samenleven’ – waarvan we allemaal dromen – heeft iedere burger een rol te spelen. Het welslagen van het ‘Samenleven’ is niet alleen een zaak van financiële en/of materiële middelen, het is evenzeer en eerder zelfs, een zaak van echte betrokkenheid van de inwoners die er continu naar streven om deze gemeente verder tot ontwikkeling te brengen.

Uw mening doet er inderdaad toe! Vandaar dat we ook een meer directe communicatie tussen U en ONS willen uitrollen, zodat u ons uw suggesties, uw vragen, uw dagdagelijkse bekommernissen kunt doorspelen. Op onze beurt willen wij u helpen om de projecten van UW wijk in de steigers te zetten en zullen we ervoor zorgen dat de contacten tussen de Berchemnaren en hun gemeentelijke verantwoordelijken duidelijker en vlotter verloopt.

Adviesraad voor gelijke kansen

De Gemeenteraad van 27 februari heeft de oprichting van een nieuwe Adviesraad voor gelijke kansen goedgekeurd. Deze Adviesraad verenigd vanaf nu de vragen rondom gelijkheid en vervangt de Adviesraden van de personen met een handicap en de gelijkheid tussen vrouw en man.

Wenst u te debatteren over kwesties van gelijke kansen in het lokale leven zoals ongelijkheden tussen vrouw en man, genderkwesties (LGBTQI), handicap of etnische en raciale minderheid?

Wenst u uw mening te uiten en bij te dragen tot het beleid voor meer gelijke kansen?

Bent u een instelling of een vereniging met een directe link met de gemeente Berchem-Sainte-Agathe of heeft u activiteiten op het Berchemse grondgebied?

Ben je Berchemnaar of heeft u een rechtstreekse link met Sint-agatha-Berchem? Dan is de ARGK iets voor u !

Contact : jroland@berchem.brussels

PVs van de vergaderingen van ARGK

De ledenlijst (.pdf)


Adviesraad voor Senioren

De Adviesraad voor Senioren richt zich tot de vertegenwoordigers – 55-plussers – van de seniorenverenigingen die hun hoofdzetel op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem hebben en/of effectief activiteiten op het grondgebied van de gemeente hebben.

 De raad komt tenminste om de drie maand samen.

Rol:

  • een advies betreffende de senioren van de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan de gemeentelijke autoriteiten verlenen;
  • een overlegplatform en een samenwerking met de verenigingen en alle instellingen die door de senioren betrokken zijn inrichten;
  • een advies over de verspreiding van informatie m.b.t. de senioren aan de bevolking verlenen.

Contactpersoon: Fabienne Demary – 02/563 59 20 – fdemaury@berchem.brussels

PVs van de vergaderingen van AR voor Senioren


De Sportadviesraad

De Sportadviesraad heeft als opdracht adviezen uit te brengen rond de ontwikkeling van het sportbeleid in de meest ruime zin binnen de gemeente.  Daartoe wordt om de drie maanden een vergadering belegd.

Voorwaarden tot verkiesbaarheid:

  • lid zijn van een erkende Berchemse vereniging.
  • aangewezen zijn door de Raad van bestuur van de eigen vereniging om er de unieke officiële vertegenwoordiger van te zijn binnen de Sportadviesraad.

Elk lid wordt verkozen voor een periode van 6 jaar, maar kan zich op ieder moment terugtrekken.

Het reglement van de Sportadviesraad kan op de website van de gemeente worden ingekeken (U-inwoner / Ontspannen / Sport).

Geïnteresseerd?  Aarzel niet om contact op te nemen met de Sportambtenaar:
Bruno Schroeven. Tel.: 02/466 40 26 – 02/465 83 46 – bschroeven@berchem.brussels

De ledenlijst (.pdf)


De Adviesraad voor Leefmilieu & Kwaliteit van het Leven (ALKL)

De ALKL komt gemiddeld vier keer per jaar samen.  De deelnemers buigen er zich over thema’s van algemeen nut zoals inrichtingsprojecten voor de openbare ruimte en maken handig gebruik van de aanwezigheid van politici en gemeentelijke ambtenaren op de vergaderingen om samen naar oplossingen te zoeken voor de in hun wijk vastgestelde anomalieën en de vragen te stellen die hen bezighouden.

Contact : participation@berchem.brussels

PVs van de vergaderingen van ALKL

De ledenlijst (.pdf)