De Gemeenteontvanger

Philippe Hanuise, Gemeenteontvanger 

Tel.: 02/464 04 04/05 – info@berchem.brussels

De Gemeenteontvanger is de “Financieel directeur” van de gemeente. Hij wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:

  • het houden van de boekhouding van de gemeente en het opstellen van de jaarrekeningen,
  • de invordering van de ontvangsten van de gemeente,
  • het innen van de regelmatige schuldvorderingen,
  • de heffing, in voorkomend geval door een gedwongen tenuitvoerlegging, van de gemeentebelastingen,
  • het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente en van de algemene kasmiddelen van de gemeente,
  • het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen,
  • de centralisatie van de vastleggingen,
  • de betaling van de uitgaven,
  • het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de financiële toestand van de gemeente.

Het College kan aan de Gemeenteontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. In het kader van deze bijkomende opdrachten staat de Ontvanger onder het gezag van het College.