De Gemeentesecretaris

Fabienne Demaury, wnd. Gemeentesecretaris

Medewerkster: Julie Schmitz – 02/464 04 24 – info@berchem.brussels

De Gemeentesecretaris is belast met het voorbereiden van de zaken die op de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen besproken moeten worden: hij stelt ook de notulen op. Alle officiële documenten die door het gemeentebestuur worden verstuurd, worden door hem mee ondertekend. Tot slot is hij de manager van de gemeentelijke diensten en het hoofd van het administratief personeel.

De Gemeentesecretaris is ook voorzitter van het Directiecomité. Het Directiecomité is een gesloten groep gevormd door de Gemeentesecretaris enerzijds, en de directeurs van de gemeentelijke departementen (waarvan de diensten deel uitmaken) anderzijds.