Sint-Agatha-Berchem

Het woord van de Burgemeester

Onze gemeente kan bogen op een bijzonder rijk verenigingsleven, wat tegelijk de grondslag vormt voor de cultuur van luisteren en informeren van onze inwoners en waardoor een levenskwaliteit ontstaat die door iedereen wordt gewaardeerd. Sint-Agatha-Berchem laat zich in drie woorden samenvatten: gezellig, saamhorig en gezinsvriendelijk met de blik gericht op de toekomst zonder het landelijke verleden te verloochenen. Sint-Agatha-Berchem is met zijn bossen, parken en diverse beschermde sites binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk een groene gemeente. De site van de Oude kerk vormt het culturele dorp van Berchem met enerzijds het Nederlandstalig – De Kroon – en anderzijds het Franstalig – Archipel 19 – cultureel centrum waar eenieder elkaar weet te waarderen en vaak de handen in elkaar worden geslagen met als resultaat een onbevooroordeelde openheid naar de wereld en de mensen toe.
Sint-Agatha-Berchem ligt op amper enkele minuten van de grote markt van Brussel en biedt zijn 25.000 inwoners en vele bezoekers een omgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken. Het hoofdgebouw van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem ligt aan de Koning Albertlaan 33 en zowel de medewerkers van het gemeentebestuur als van het OCMW geven zich voor het volle pond om de inwoners van de gemeente een optimale service aan te reiken.

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen, zowel nieuwkomers als oudkomers, uitnodigen om even stil te staan bij onze leefregels en die, in het belang en voor het welzijn van eenieder, strikt na te leven. Bij onze diensten vindt u steeds een luisterend oor omdat problemen altijd vlotter opgelost raken via dialoog. Aarzel dan ook niet om uw mening en uw commentaar met ons te delen zodat we de door ons aangereikte service naar een steeds hoger niveau kunnen tillen.

Christian LAMOULINE
Burgemeester

Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem
Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02/464 04 11
info@berchem.brussels

Sint-Agatha-Berchem ontdekken

  • Groene wandeling
  • Een streepje geschiedenis … (.pdf)
  • Sint-Agatha-Berchem of hoe stad en natuur verzoenen…?
    • De kenmerkende aanblik van Sint-Agatha-Berchem is in Brussel vrij zeldzaam, zo niet uniek. Ook al staan de semi-natuurlijke groene ruimten en landbouwgebieden in het collectieve onderbewustzijn van de Berchemnaren gegrift, toch weten velen niet meer hoe het zo is gegroeid. We zijn uit het oog verloren dat het huidige aan-zicht voortvloeit uit een geschiedenis die heel anders had kunnen lopen en die aan de natuur in Berchem geen plaats had kunnen gunnen. Die geschiedenis is het vertellen waard.
  • Berchem à la carte (.pdf)
    • De Directie Monumenten en Landschappen publiceert wandelbrochures voor elke Brusselse gemeente, met telkens een of meerdere wandelingen langs het historisch en stedenbouwkundig patrimonium. U kan de brochure downloaden of afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Noord – Zuid betrekkingen

Het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) is een programma dat medegefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en omkaderd wordt door de VSGB (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie –  Unie van de Waalse Steden en Gemeenten).  Dit programma voor gedecentraliseerde samenwerking (van gemeente tot gemeente) heeft als prioritair doel de versterking van de capaciteiten van de lokale instellingen van het Zuiden om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen.

De achterliggende filosofie is:
• de samenwerking bevorderen tussen Belgische gemeenten en gemeenten uit het Zuiden, d.m.v. een vrijwillig, rechtstreeks en duurzaam partnerschap, teneinde de administratieve structuren van gemeenten in het Zuiden te versterken en te optimaliseren;
• initiatieven oriënteren naar wederzijdse verstandhouding en uitwisseling van goede praktijken en knowhow tussen gemeenteambtenaren.

Naast de vele aan dit samenwerkingsproject gerelateerde acties heeft Sint-Agatha-Berchem sinds de eerste dagen van het partnerschap geïnvesteerd in de ontwikkeling van microprojecten. Om de bevolking van Grand-Dakar directer bij het project te betrekken werkten we onder meer samen aan het opzetten van een leningcentrale voor de toekenning van microkredieten met de steun van het Lokaal Ontwikkelingsbureau (LOB), een lokale financiële instelling (ACEP) en het Plaatselijk Gemeentelijk Ontwikkelingsfonds.

Verschillende afgevaardigden van onze gemeente trekken geregeld naar Grand-Dakar om de voortgang van de projecten op de voet te volgen. Zo liep er van 1 tot 11 mei een missie waaraan de heer Jean-Marie Colot (1ste schepen), de heer Rossignol (gemeentesecretaris) en mevrouw De Taevernier (verantwoordelijk voor de Afdeling “Grondbeleid”) deelnamen. Stonden onder meer op het programma van deze missie: deelname aan het platform dat alle Senegalese partners van het GIS-programma van de Belgische federale overheid samenbrengt, bezoek aan diverse begunstigden van kredieten, controle van de boekhouding,  contacten met een economische belangengroep  “schrijnwerkerij” in het kader van een proefproject gericht op de gezamenlijke aankoop van hout – meer bepaald voor het vervaardigen van schoolbanken – en ter bevordering van de lokale werkgelegenheid, deelname aan de vergadering van de stuurcomités in het kader van onder meer het afbakenen van het actieplan voor 2015.
De volgende missie is eind juni gepland. Tijdens die missie wordt de deskundigheid van onze gemeente in ontwikkelingsplanning aangereikt aan de burgemeesters van de stadsgemeenschap Dakar. In het verlengde van dit gebeuren worden de principes van het in kaart brengen van de te ontwikkelen projecten bij wijze van test toegepast op de gemeente Grand-Dakar die ter zake model staat.

Een rijke samenwerking voor een veelbelovende toekomst

In mei had onze gemeente een week lang diverse leden van de Senegalese delegatie uit de gemeente Grand-Dakar op bezoek. Zo mochten we de burgemeester van Grand-Dakar, de heer Jean-Baptiste Diouf, en zijn assistenten bij het Lokaal Ontwikkelingsbureau (LOB), de heer Jean-Marie Mancabou en de heer Daouda Diop, evenals hun medewerkster, mevrouw Angèle Thiaw verwelkomen.

Doel van deze week was ook om de ontwikkelingssamenwerking, die in 2007 uit de startblokken kwam, verder uit te diepen via de uitwisseling van goede praktijken met het oog op het versterken van de mogelijkheden van Grand-Dakar om haar ontwikkeling te sturen.

Die maatregelen worden uitgerold via het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) dat oorspronkelijk in 2013 ten einde zou lopen, maar dat sindsdien voor drie jaar werd verlengd tot eind 2016.

Centraal in de samenwerking staat de wil om Belgische gemeenten te laten samenwerken met het Zuiden via een vrijwillig, rechtstreeks en duurzaam partnerschap.

Van projecten naar concrete verwezenlijkingen: rechtstreeks werken voor de bevolking

Hoewel het partnerschap dat beide gemeenten bindt hoofdzakelijk betrekking heeft op institutionele en administratieve aspecten, is het toch de bevolking die in de eerste plaats zijn voordeel doet met de uitwisseling tussen beide instanties. Vandaar dat tal van projecten werden uitgerold om de levensomstandigheden van de burgers te bevorderen.

Zo nam Sint-Agatha-Berchem meer bepaald deel aan de ontwikkeling van microprojecten waaronder het opzetten van een leningcentrale voor de toekenning van microkredieten met de steun van het Lokaal Ontwikkelingsbureau (LOB), een lokale financiële instelling (ACEP) en het Plaatselijk Gemeentelijk Ontwikkelingsfonds. Bedoeling van de leningcentrale is om de ontwikkeling van economische activiteiten te ondersteunen met leningen tegen een uiterst lage rentevoet. Zo konden er tot op heden niet minder dan 925 projecten via het systeem van microkredieten worden gefinancierd.

Sleutels tot succes

In het licht van de betrokkenheid en het welslagen van het project was Sint-Agatha-Berchem de enige Belgische gemeente die was vertegenwoordigd op het Symposium “Rethinking development cooperation for the SDGs: Country-level perspectives and lessons” dat in april door de Organisatie van de Verenigde Naties werd georganiseerd en waar we de kans kregen om duidelijk te maken wat naar ons inzicht de drie sleutels tot het succes van een dergelijke samenwerking zijn:
• samenwerking op lokaal niveau met de daadwerkelijke betrokkenheid van de verkozenen en van de ambtenaren;
• actieve en daadwerkelijke participatie van de lokale bevolking;
• samenstelling van een gemengd team van mandatarissen en ambtenaren in de partnergemeente in het Noorden om de efficiëntie en duurzaamheid van het project te waarborgen waaraan dan de politieke wil en de benodigde technische vaardigheden moeten worden gekoppeld.

Terreinbezoeken

Verschillende afgevaardigden van onze gemeente trekken geregeld naar Grand-Dakar om de voortgang van de projecten op de voet te volgen.

Momenteel wordt ook nagedacht over de voortzetting in de komende jaren van deze erg verrijkende samenwerking.

Politieke leven

Consulteer de agenda’s, toelichtingsnota’s, interpellaties (en antwoorden) en registers van de Gemeenteraad, reglementen en berichten van het College, begroting en rekeningen, belastingen en retributies en verordeningen van de Burgemeester via EDITORIA, een platform voor de verspreiding van publicaties van gemeenten, regionale instellingen.